Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb v oblasti IT a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP)

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.        Poskytovateľom služieb je Sleboda SK s.r.o., Kopečná 252/2, 058 01 Poprad, IČO: 55 133 991, DIČ: 2121881003, zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Prešov vložka číslo 45169/P

2.        Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy a Objednávky (ďalej len „Zmluvy) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom." Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti tretej osoby určenej alebo poverenej Užívateľom, ktorá koná v jeho mene a na jeho účet v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

3.        Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

4.        Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

5.        Užívateľ potvrdzuje oboznámenie sa so znením týchto VOP zaplatením Ceny za objednanú Službu.

2.              ZOZNAM SLUŽIEB

1.        Tvorba Brandu – firemnej identity

2.        Tvorba marketingového plánu

3.        Grafický návrh + elementy na web stránku

4.        Web stránka na mieru

5.        Správa web stránky

6.        Nastavenie marketingových nástrojov pre Google

7.        Nastavenie marketingových nástrojov pre Facebook

8.        Správa marketingových kampaní na Google

9.        Správa marketingových kampaní na Facebook

10.     Správa sociálnych sietí

11.     Analýza kľúčových slov a konkurencie

12.     Analýza ON page SEO

13.     Príprava stratégie pre SEO

14.     Copywriting

15.     Hodinový balíček

16.     Projekt management

17.     Prenájom servera

3.              POPIS SLUŽIEB

1.        Na základe služby "Tvorba Brandu – firemnej identity  " Poskytovateľ zabezpečí výber vhodného názvu pre značku, dizajn loga a vzhľadu, farby, typografie a iných vizuálnych prvkov, ktoré pomôžu značke vyniknúť a byť ľahko identifikovateľnou.

2.        Na základe služby "Tvorba marketingového plánu" Poskytovateľ vytvorí plán, ktorý zahŕňa stanovenie jasných marketingových cieľov, identifikáciu vhodných kanálov a nástrojov, určenie rozpočtu a časového harmonogramu kampaní. Plán tiež obsahuje odporúčania týkajúce sa obsahovej stratégie, sociálnych médií, emailového marketingu, optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) a ďalších relevantných aspektov digitálneho marketingu.

3.        V rámci služby "Grafický návrh + elementy na web stránku" Poskytovateľ navrhne a vytvorí grafické prvky pre webovú stránku zákazníka, vrátane ikon, typografie a ďalších vizuálnych prvkov.

4.        Služba "Web stránka na mieru" je služba, v rámci ktorej Poskytovateľ vytvára individuálne prispôsobený web pre Užívateľa, zohľadňujúc jeho požiadavky, ciele a špecifiká web stránky. 

5.        Služba Správa web stránky je služba, na základe ktorej Poskytovateľ Užívateľovi zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu systému WordPress a pluginov, pre ktoré má Užívateľ zabezpečené licencie a zálohovanie web stránky uvedenej v objednávke. Počas platnosti služby poskytuje Poskytovateľ Užívateľovi zdarma priestor na web a emaily na serveri, ktorý má vo svojej správe.

6.        V rámci služby "Nastavenie marketingových nástrojov pre Google" Poskytovateľ zabezpečí Užívateľovi založenie a konfiguráciu Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, prípadne ďalších marketingových nástrojov od Google.

7.        V rámci služby "Nastavenie marketingových nástrojov pre Facebook” Poskytovateľ zabezpečí Užívateľovi založenie a konfiguráciu Facebook Ads, Facebook Pixel a ďalších nástrojov pre efektívny marketing na Facebooku.

8.        Služba "Správa marketingových kampaní na Google" je služba, v rámci ktorej Poskytovateľ analyzuje, navrhuje, implementuje a sleduje marketingové kampane pre Užívateľa s cieľom zvýšiť jeho online prítomnosť, povedomie o značke a podporiť predaj alebo iné konverzné ciele na Google, Youtube a iných kanáloch patriacich pod Google. Počas platnosti služby Poskytovateľ pravidelne komunikuje s Užívateľom o výsledkoch kampane, optimalizácii a prípadných zmenách v stratégii na základe získaných dát.

9.        Služba "Správa marketingových kampaní na Facebook" je služba, v rámci ktorej Poskytovateľ analyzuje, navrhuje, implementuje a sleduje marketingové kampane pre Užívateľa s cieľom zvýšiť jeho online prítomnosť, povedomie o značke a podporiť predaj alebo iné konverzné ciele na Facebook-u, Instagram-e a iných sieťach patriacich pod Facebook. Počas platnosti služby Poskytovateľ pravidelne komunikuje s Užívateľom o výsledkoch kampane, optimalizácii a prípadných zmenách v stratégii na základe získaných dát.

10.     V rámci služby "Správa sociálnych sietí" Poskytovateľ zodpovedá za plánovanie, tvorbu a publikovanie obsahu na sociálnych sieťach Užívateľa ako sú Facebook a  Instagram. Služba môže zahŕňať tvorbu obsahového plánu, interakciu s komunitou a sledovanie výkonnosti.

11.     V rámci služby "Analýza kľúčových slov a konkurencie" Poskytovateľ vykonáva dôkladný výskum kľúčových slov a konkurenčných stránok, aby identifikoval príležitosti pre zlepšenie viditeľnosti webovej stránky zákazníka vo vyhľadávačoch. Služba zahŕňa analýzu trhu, výber vhodných kľúčových slov a odporúčania pre Užívateľa.

12.     V rámci služby "Analýza ON page SEO" Poskytovateľ preskúma webovú stránku Užívateľa z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače a identifikuje oblasti, kde je možné dosiahnuť zlepšenie. Služba zahŕňa analýzu štruktúry stránky, rýchlosti načítania, interného prelinkovania, meta tagov, obsahu a ďalších faktorov ovplyvňujúcich SEO. Poskytovateľ poskytne odporúčania pre zlepšenie týchto faktorov a zvýšenie viditeľnosti stránky vo vyhľadávačoch.

13.     V rámci služby "Príprava stratégie pre SEO" Poskytovateľ vytvára komplexný plán na zlepšenie organického dosahu webovej stránky Užívateľa vo vyhľadávačoch.

14.     V rámci služby "Copywriting" Poskytovateľ poskytuje profesionálnu tvorbu textových materiálov pre zákazníka, vrátane článkov, blogov, popisov produktov a ďalších marketingových materiálov. Služba zahŕňa výskum tém a tvorbu nápadov na obsah a písanie textov.

15.     V rámci služby ”Hodinový balíček” Poskytovateľ poskytne Užívateľovi dohodnuté služby, ktoré neobsahuje ceník Poskytovateľa.

16.     V rámci služby "Projekt management" Poskytovateľ koordinuje a riadi všetky aspekty projektov zákazníka, zabezpečujúc ich úspešné dokončenie v rámci stanovených časových a rozpočtových rámčekov. Služba zahŕňa komunikáciu s klientom a tímom, plánovanie a sledovanie projektov, riešenie problémov, riadenie zdrojov a poskytovanie pravidelných aktualizácií o pokroku projektu.

17.     V rámci služby “Prenájom serveru” Poskytovateľ ponúka spoľahlivé a vysoko výkonné serverové riešenia na prenájom. Služba môže zahŕňať výber a konfiguráciu serverov s ohľadom na kapacitu, rýchlosť a bezpečnostné požiadavky, ako aj pravidelnú údržbu, aktualizácie softvéru a zálohovanie dát.

4.              DEFINÍCIA POJMOV

1.        VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak.

2.        Poskytovateľom je Sleboda SK s.r.o., Kopečná 252/2, 058 01 Poprad, IČO: 55 133 991, DIČ: 2121881003, zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Prešov vložka číslo 45169/P

3.        Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy. Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

4.        Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

5.        Zmluvou sa rozumie objednávka vytvorená v informačnom systéme Poskytovateľa.

6.        Internet je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.

7.        Cena Služby (Služieb) je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná, a zahŕňa súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v cenovej ponuke alebo na internetovej stránke Poskytovateľa, alebo je určená na základe dohody zmluvných strán. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky bezplatne.

8.        WordPress je systém na prípravu web stránok používaný Poskytovateľom.

9.        Plugin je súčasť WordPressu, ktorá do WordPressu pridáva určitú funkcionalitu.

10.     Server je hardware, na ktorom sú uložené dáta.

11.     Doména je názov stránky na internete, predstavujúci textového zástupcu IP adresy servera, ktorý smeruje na miesto na serveri, kde sú uložené ta.

12.     Kľúčová fráza je slovné spojenie zadané do internetového vyhľadávača za účelom vyhľadania obsahu.

13.     Vyhľadávačom sa rozumie Internetový vyhľadávač.

14.     Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudba), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.

5.              UZAVRETIE ZMLUVY, PREDMET ZMLUVY

1.        Každá Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

2.        Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku prostredníctvom vyplnenia a odoslania Objednávky na webovej stránke Poskytovateľa. Zmluva nadobúda účinnosť až po zaplatení prvej splátky ceny Služby na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.

3.        Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti  faktúry.

4.        Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri ponuke jednotlivých Služieb.

5.        Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je poskytnutie služieb Užívateľovi v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaní a týchto VOP.

6.        Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

7.        Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.

6.              OBSAH SLUŽIEB

1.        Tvorba Brandu – firemnej identity

1.        Definovanie hodnôt spoločnosti

2.        Stanovenie cieľových zákazníkov

3.        Tonalita komunikácie značky

4.        Vizuálna identita

5.        Stanovenie cieľov a ich meranie

6.        Hodnota značky

7.        Symbol značky a možnosti jej multiplikácie

2.        Tvorba marketingového plánu

1.        Firemná DNA

2.        Unite Selling Point (USP)

3.        Vzťah so zákazníkom

4.        Komunikačné piliere a ich témy

3.        Grafický návrh + elementy na web stránku

1.        Úvodná konzultácia

2.        Vytvorenie grafického návrhu web stránky

3.        2x revízia

4.        Vygenerovanie grafických elementov

4.        Web stránka na mieru

1.        Príprava web stránky podľa požiadaviek Užívateľa

2.        Umiestnenie web stránky na webový priestor podľa požiadaviek Užívateľa

3.        Zaučenie do práce s web stránkou formou videohovoru, resp. Dodanie videonávodu.

5.        Správa web stránky

1.        Poskytnutie zdrojov CPU, RAM a priestoru na servery Poskytovateľa, zdroje sú limitované podľa plánu

2.        Licencie pre pluginy Elementor Pro, Crocoblock, WPML, WP rocket, Calculated fields form, WP import, WP export

3.        Pravidelná aktualizácia WordPress a súčasti WordPressu

4.        Pravidelná aktualizácia

6.        Nastavenie marketingových nástrojov pre Google

1.        Založenie Google Analytics

2.        Založenie Google Ads

3.        Založenie Tag manager

4.        Nastavenie konverzií v GTM

5.        Prepojenie Google Ads a Analytics

7.        Nastavenie marketingových nástrojov pre Facebook

1.        Založenie Business manager

2.        Založenie Reklamný účet

3.        Overenie domény Facebookom

4.        Nastavenie základných konverzií

5.        Nastavenie agregovaných konverzií

8.        Správa marketingových kampaní na Google

1.        Vytvorenie kampaní na Google a službách patriacich pod Google

2.        Implementácia kampane na Google a službách patriacich pod Google

3.        Sledovanie kampaní na Google a službách patriacich pod Google

4.        Optimalizácia kampaní na Google a službách patriacich pod Google

5.        Vytvorenie a optimalizácia cieľovej skupiny pre kampaň na Google a službách patriacich pod Google

9.        Správa marketingových kampaní na Facebook

1.        Vytvorenie kampaní na Facebook a službách patriacich pod Facebook

2.        Implementácia kampane na Facebook a službách patriacich pod Facebook

3.        Sledovanie kampaní na Facebook a službách patriacich pod Facebook

4.        Optimalizácia kampaní na Facebook a službách patriacich pod Facebook

5.        Vytvorenie a optimalizácia cieľovej skupiny pre kampaň na Facebook a službách patriacich pod Facebook

10.     Správa sociálnych sietí

1.        Tvorba príspevkov a príbehov v množstve dohodnutom v cenovej ponuke

2.        Možnosť komunikácie s klientmi - upresnené v cenovej ponuke

3.        Možnosť odpovedania na komentáre - upresnené v cenovej ponuke

11.     Analýza kľúčových slov a konkurencie

1.        Analýza kľúčových slov v súvislosti s činnosťou Užívateľa

2.        Analýza konkurencie Užívateľa v online sfére

3.        Vyhľadanie Kľúčových slov so zameraním na čo najnižšie náklady a najvyššie umiestnenie vo vyhľadávaní

12.     Analýza ON page SEO

1.        Analýzy web streaky Užívateľa

2.        Dodanie odporúčaní na Zlepšenie SEO

13.     Príprava stratégie pre SEO

1.        Sumarizácia z vykonaných analýz

2.        Spísanie odporúčaní a postupu pre SEO

14.     Copywriting

1.        Tvorba textu podľa zadania

15.     Hodinový balíček

1.        Služby neobsiahnuté sú spoplatňované hodinovými balíčkami. Tieto balíčky sa postupne čerpajú na požiadavky Užívateľa a zaznamenávajú v reálne odpracovanom čase v informačnom systéme Poskytovateľa.

16.     Projekt management

1.        Plánovanie projektu

2.        Riadenie projektu

3.        Koordinovanie projektu

4.        Informovanie Užívateľa

17.     Prenájom serverov

1.        Poskytnutie servera podľa požiadaviek Užívateľa

2.        Správa servera

3.        Pravidelná aktualizácia a starostlivosť o správny chod servera

7.              Práva a povinnosti zmluvných strán

1.        V súvislosti s poskytovaním služieb je Poskytovateľ oprávnený najmä:

1.        dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil iné povinnosti vyplývajúce z týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;

2.        odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

3.        dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;

4.        vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

5.        informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

6.        v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

7.        odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

8.        odmietnuť alebo zrušiť poskytnutie služby Užívateľovi, ktorý Poskytovateľovi spôsobil ujmu finančnú, na majetku, alebo iným spôsobom. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný Užívateľa informovať o svojom rozhodnutí 30 dní vopred emailom na emailovú adresu Užívateľa uvedenú v systéme Poskytovateľa.  

14.     Užívateľ je oprávnený najmä využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom, treťou osobou alebo Poskytovateľom.

15.     V súvislosti s poskytnutím služieb je Užívateľ povinný:

1.        na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:

1.     erotický a pornografický obsah (text, obrázky, videá atď.);

2.     obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;

3.     obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby;

4.     dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;

5.     download servery;

6.     nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja alebo poskytovania tretím osobám;

7.     chat servery;

8.     servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);

9.     servery preťažujúce databázové systémy;

10.  servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);

11.  servery nadmerne zaťažujúce linku;

12.  servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

13.  odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona;

14.  akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;

15.  odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

1.        platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

2.        dodať podklady požadované Poskytovateľom v termíne ním stanovenom;

3.        poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, teda pravidelne odpovedať na správy Poskytovateľa a vykonať činnosti Poskytovateľom požadované v čo najkratšom možnom čase;

4.        nesprostredkovávať alebo neposkytovať Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa;

5.        oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi prostredníctvom jeho klientského účtu na stránke sleboda.sk:

          zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

          všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

6.        bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

7.        nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s webovou stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;

8.        nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;

9.        využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa;

10. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona;

11.  Užívateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v Zmluve (objednávke). V prípade, ak Užívateľ zadáva do zmluvy (objednávky) údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov do zmluvy (objednávky). Na žiadosť Poskytovateľa je Užívateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať;

12.  Pri dodaní služby Web Stránka na mieru” ponechať značku Poskytovateľa v pätičke webovej stránky vo veľkosti štandardného obsahu danej webovej stránky, minimálne však 12 px a plnej farebnosti. Táto značka musí obsahovať odkaz na webovú stránku Poskytovateľa.

 

7.              ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

1.        Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený od zmluvy (objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ, si môže odstúpenie od zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke poskytovateľa, a to na URP https://sleboda.sk/reklamacny-poriadok. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého užívateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.

2.        Odstúpením užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, od zmluvy podľa odseku 7.1. tohto článku týchto VOP sa zmluva od začiatku ruší. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý užívateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby.

8.              ZMENA SLUŽBY, ZMENA UŽÍVATEĽA SLUŽBY

1.        Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia, vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

2.        Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané prostredníctvom účtu klienta na https://sleboda.sk a to formou tiketu zaslaného prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa.

3.        Zmenu v identifikačných údajoch Užívateľa môže Užívateľ vykonať prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa.

4.        Užívateľ Služby ako žiadateľ o prevod môže prostredníctvom tiketu zaslaného prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa požiadať Poskytovateľa o prevod Služby a všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich na iného užívateľa alebo tretiu osobu ako nadobúdateľa. Poskytovateľ je oprávnený vykonať úkony smerujúce k identifikácii a stotožneniu osoby konajúcej za Užívateľa pri prevode Služby za účelom zistenia, či je oprávnená za žiadateľa o prevod alebo nadobúdateľa tento úkon vykonať. Nadobúdateľ musí prevod Služby akceptovať a emailom zaslaným na emailovú adresu info@sleboda.sk. Poskytovateľ žiadosť Užívateľa a nadobúdateľa o takýto prevod Služby najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ – prevodca uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený prevod Služby odmietnuť.

5.        Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a ceny služieb. Dohoda o zmene ceny služieb a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmenenej ceny v ponuke na internetovej stránke Poskytovateľa a VOP. Zmenené VOP musia byť zverejnené na web stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je zároveň povinný informovať Užívateľa o zmene VOP. So zmenou ceny musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo ceny sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

6.        Zmena VOP alebo ceny služby sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol v zmluve (objednávke) ako kontaktnú e-mailovú adresu, alebo dátum zverejnenia oznamu o tejto zmene na viditeľnom mieste na web stránke Poskytovateľa.

7.        V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo ceny služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo ceny služby prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

9.              TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1.        Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

2.        Zmluva zaniká:

1.        uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

2.        dohodou zmluvných strán,

3.        odstúpením od Zmluvy,

4.        výpoveďou,

5.        zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

3.        Užívateľ môže, okrem prípadov podľa čl. 7. týchto VOP, tiež odstúpiť od Zmluvy v prípade:

1.        zmien zmluvných podmienok podľa čl. 8., bod 8.5. VOP v lehote tam uvedenej,

2.        ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 3 dni,

3.        ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.

4.        Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

1.        sa identifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi,

2.        Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov, alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,

3.        Užívateľ porušil minimálne raz niektorú z povinností uvedených v čl. 7., odseku 7.15.,

4.        Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

5.        Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb,

6.        Užívateľ spôsobil Poskytovateľovi ujmu finančnú, na majetku, alebo inou formou.

5.        Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

6.        Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7.        Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

8.        Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

9.        Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt Displayed) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v identifikačných údajoch uvedených Užívateľom v administračnom rozhraní Služby.

10.         CENA ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.        Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného cenníka Poskytovateľa, alebo cenovej ponuky vystavenej Poskytovateľom pre Užívateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.

2.        Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle článku 8. týchto VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa.

3.        Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v popise služby uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období alebo za celý kalendárny rok vopred.

4.        Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok).

5.        Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

6.        Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa alebo prostredníctvom online platobnej brány Stripe a to do dňa splatnosti uvedenej na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

7.        Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

8.        Platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Stripe.

11.         UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY POSKYTNUTEJ SLUŽBY – REKLAMÁCIA

1.        Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

2.        Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu nie je považovaná za reklamáciu.

3.        Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.

4.        Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu  odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5.        Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ).

6.        Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, Užívateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Užívateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.         VOĽBA PRÁVA, RIEŠENIE SPOROV

1.        Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

2.        Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá nie je upravená v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

3.        Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom - spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

4.        Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 12, odsekmi 12.3 až 12.6 týchto VOP.

13.         ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

1.        Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa.

Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok sprístupnený a uverejnený na serveri Poskytovateľa. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

2.        Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

3.        Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

4.        Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutý prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.

5.        Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu, skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému, alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické, alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

6.        Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.        Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.

14.         OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

1.        Poskytovateľ deklaruje, že sa zaväzuje dodržiavať práva duševného vlastníctva tretích osôb. V súlade s týmto záväzkom Poskytovateľ vyvíja primerané úsilie na kontrolu a overovanie obsahu a služieb, ktoré poskytuje, s cieľom zabrániť porušeniu práv duševného vlastníctva tretích osôb.

2.        Napriek tomu Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia práv duševného vlastníctva tretej osoby v súvislosti s poskytovaním služieb alebo obsahu Poskytovateľa. Táto zodpovednosť leží na Užívateľovi, ktorý je povinný zabezpečiť, že využívanie poskytnutých služieb a obsahu neporušuje práva duševného vlastníctva tretej osoby.

3.        Užívateľ sa zaväzuje, že akékoľvek materiály, obsah alebo informácie, ktoré Poskytovateľovi poskytne alebo zverejní v súvislosti s využívaním poskytnutých služieb, nebudú porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby. Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo škody, ktoré by vznikli v dôsledku porušenia tohto záväzku.

4.        V prípade, že Poskytovateľ získa dôveryhodné informácie o porušení práv duševného vlastníctva tretej osoby v súvislosti s poskytovaním služieb alebo obsahu, Poskytovateľ má právo podľa vlastného uváženia podniknúť primerané kroky na riešenie takéhoto porušenia, vrátane, ale nielen, odstránenia alebo blokovania prístupu k príslušnému obsahu.

5.        Ak Užívateľ zistí alebo má podozrenie na porušenie práv duševného vlastníctva tretej osoby v súvislosti s poskytovaním služieb alebo obsahu Poskytovateľa, Užívateľ je povinný okamžite informovať Poskytovateľa o takomto porušení, aby Poskytovateľ mohol podniknúť primerané kroky na riešenie.

6.        Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú na duševnom vlastníctve tretej osoby vytvorením vizuálu webovej stránky na základe požiadaviek Užívateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť, že požiadavky na vizuál webovej stránky neporušujú práva duševného vlastníctva tretej osoby a preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku takýchto požiadaviek.

15.         OBMEDZENIE ZÁSAHOV DO PLUGINOV A PRÁVA UŽÍVATEĽA

1.     Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do pluginov určených pre vývoj webovej stránky, a to najmä do pluginov Elementor, pluginov patriacich do produktu Crocoblock, WPML, WP All Import a WP All Export. Taktiež nie je oprávnený meniť nastavenia pluginu WP Rocket.

2.     Užívateľ je oprávnený využívať webovú stránku len ako užívateľ v rámci svojho rozhrania. To zahŕňa:
a) Meniť obrázky a text prostredníctvom vytvorených polí na zmenu textu a obrázkov.
b) Pridávať články a iné posty prostredníctvom systémov na to vytvorených.
c) Vymazať medzipamäť webovej stránky pomocou voľby "Clear and Preload Cache" umiestnenej na vrchnej lište administračného rozhrania v menu WP Rocket.

3.     Ak Užívateľ zasiahne do alebo upravuje webovú stránku prostredníctvom pluginov uvedených v odseku 1, týmto konaním môže narušiť grafiku, alebo funkčnosť webovej stránky a nie je oprávnený požadovať nápravu škody ako záručnú opravu. Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek zmeny, ktoré sám vykoná, a za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku týchto zmien.

4.     Užívateľ týmto uznáva, že akékoľvek úpravy vykonané v rozpore s ustanoveniami tohto článku sú na vlastné riziko a bez nároku na záručnú opravu.

16.         KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

1.        Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom administračného rozhrania Služby alebo prostredníctvom
e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

2.        Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť doručené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Webové administračné rozhranie Služby je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.

3.        Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú
e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

4.        Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní Služby do stavu „ZAPLATENÉ“, Užívateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).

15.         SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.        Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.

2.        Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

3.        Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

4.        Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

5.        Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

6.        Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti. Zmluvy uzavreté po 01.10.2021 sú archivované aj na webovej stránke Poskytovateľa v elektronickom administratívnom rozhraní služby zabezpečené užívateľským menom a heslom. Užívateľovi sú prístupné v kolónke „Službyzadaním užívateľského prístupového mena a hesla do systému.

7.        Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

16.         VEREČNÉ USTANOVENIA

1.        Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

2.        Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

3.        Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 20. Januára 2023.