Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb v oblasti IT a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Poskytovateľom služieb je Lukáš Šleboda, Sládkovičova 478/9, 059 35 Batizovce, IČO: 44207956, DIČ: 1078718157, zapísaný v živnostnskom registry okr. Úradu Poprad č. 740-23265
  2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti Užívateľom určenej alebo poverenej tretej osoby konajúcej v mene a na účet Užívateľa v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa týchto VOP.
  3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
  4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
  5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 1. POPIS SLUŽIEB
  1. Služba „Správa web stránky“ je služba, na základe ktorej Poskytovateľ Užívateľovi zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu systému WordPress a pluginov a zálohovanie web stránky uvedenej v objednávke. Počas platnosti služby poskytuje Poskytovateľ Užívateľovi zdarma priestor na web a emaily na serveri, ktorý má vo svojej správe.
  2. Služba „Web stránka na mieru“je služba na základe ktorej Poskytovateľ pripraví pre Užívateľa web stránku s parametrami a cenou presne špecifikovanou v zmluve (objednávke).
  3. Služba správa marketingových kampaní je služba na základe Poskytovateľ Užívateľovi zabezpečuje tvorbu a pravidelnú optimalizáciu marketingových kampaní u tretej strany, ktorou môže byť Google, alebo Facebook.
  4. Prvotné nastavenie (Google, alebo Facebook)  je službou, ktorá sa vykonáva pred spustením marketingových kampaní u tretej strany. Na základe tejto služby Poskytovateľ pre Užívateľa vytvorí a nastaví potrebné marketingové nástroje u tretej strany, akými sú napríklad Google Analytics, alebo Facebook pixel. Tieto nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je služba poskytovaná pre Google, alebo Facebook.
  5. Prieskum konkurenčnej web stránky je službou, na základe ktorej Poskytovateľ vykoná zistenie údajov od tretej strany, akou je napríklad Google, alebo Facebook a odovzdanie týchto údajov Užívateľovi.
  6. On page SEO optimalizáciou je služba na základe ktorej Poskytovateľ vykoná pre Užívateľa optimalizáciu obsahu web stránky pre dohodnutý počet kľúčových fráz.
  7. Off page SEO optimalizáciou je služba na základe ktorej Poskytovateľ vykoná pre Užívateľa nákup spätných odkazov za účelom zvýšenia pozície web stránky Užívateľa vo vyhľadávačoch.
  8. Zvýšenie Doménovej autority DA na hodnotu 50 je službou na základe ktorej Poskytovateľ vykoná pre užívateľa nákup spätných odkazov tak, aby sa metrika DA (Domain authority) pre jeho doménu zvýšila na hodnotu 50.
  9. Webhosting je službou, na základe ktorej Poskytovateľ prenajíma zdroje na Servery mín vlastneným, alebo prenajatým za účelom uloženia web stránky Užívateľa.
  10. Prenájom Servera je službou, na základe ktorej Poskytovateľ prenajíma detekovaný, alebo virtuálny Server mín vlastneným, alebo prenajatým za účelom uloženia web stránky a iných dát Užívateľa.
 2. DEFINÍCIA POJMOV
  1. VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 3.1.a.)
  2. Poskytovateľom je Lukáš Šleboda, Sládkovičova 478/9, 059 35 Batizovce, IČO: 44207956, DIČ: 1078718157, zapísaný v živnostnskom registry okr. Úradu Poprad č. 740-23265
  3. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.
  4. Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  5. Zmluvou sa rozumie objednávka vytvorená v informačnom systéme Poskytovateľa.
  6. Internet je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.
  7. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v ponuke na internetovej stránke Poskytovateľa, alebo je určená na základe dohody zmluvných strán. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne.
  8. WordPress je systém na prípravu web stránok používaný Poskytovateľom
  9. Plugin je súčasť WordPressu
  10. Server je hardware na ktorom sú uložené dáta
  11. Doména je názov stránky na internete, teda textový zástupca IP adresy servera ktorý smeruje na miesto na serveri, kde sú uložené dáta
  12. Kľúčová fráza jej slovným spojením zadaným do internetového vyhľadávača za účelom vyhľadania obsahu.
  13. Vyhľadávačom sa rozumie Internetový vyhľadávač.
  14. Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.
 3. UZAVRETIE ZMLUVY, PREDMET ZMLUVY
  1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
  2. Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Zmluva nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.
  3. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.
  4. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri ponuke jednotlivých Služieb.
  5. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.
  6. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
  7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP.
 4. OBSAH SLUŽIEB PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH
  1. V rámci služby „Správa web stránky“ Poskytovateľ zabezpečuje pre Užívateľa:
   1. pravidelnú aktualizáciu systému WordPress,
   2. pravidelnú aktualizáciu pluginov systému WordPress,
   3. opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov web stránky,
   4. pravidelné zálohovanie web stránky
   5. v prípade potreby obnovenie web stránku zo zálohy
   6. úložisko pre web stránku
  2. V rámci služby „Web stránka na mieru“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. stránku podľa jeho požiadaviek graficky aj funkčne
   2. nahrať vytvorenú stránku na úložisko špecifikované Užívateľom
   3. poskytnúť užívateľovi výklad funkcií stránky
  3. V rámci služby „Správa marketingových kampaní“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Vytvoriť marketingovú kampaň
   2. Stanoviť publikum
   3. Sledovať marketingovú kampaň a na základe jej výsledkov optimalizovať kampaň aj publikum
   4. Dodržiavať rozpočet dohodnutý s Užívateľom
   5. Služba je limitovaná na maximálne 4 kampane súbežne.
  4. V rámci služby „Prvotné nastavenie Google základné“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Založenie Google Analytics
   2. Založenie Google Tag manager
   3. Nastavenie maximálne 8 konverzií v Google Tag manager
  5. V rámci služby „Prvotné nastavenie Google komplet“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Založenie Google Analytics
   2. Založenie Google Ads
   3. Založenie Google Tag manager
   4. Nastavenie maximálne 8 konverzií v Google Tag manager
   5. Prepojenie Google Analytics a Google Ads
  6. V rámci služby „Prvotné nastavenie Facebook“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Nastavenie Meta (Facebook) Business manager
   2. Nastavenie reklamného účtu na Meta (Facebooku)
   3. Overenie Domény Užívateľa Metou (Facebookom)
   4. Nastavenie základných konverzií,
   5. Nastavenie agregovaných konverzií
  7. V rámci služby „Prieskum konkurenčnej web stránky“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Zistenie dohodnnutých údajov od tretej strany, akou je napríklad Google, alebo Facebook a odovzdanie týchto údajov Užívateľovi.
  8. V rámci služby „On page SEO optimalizácia pre 2 kľúčové slová“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Optimalizáciu obsahu web stránky pre 2 kľúčové frázy za účelom zvýšenia pozície web stránky pre dané kľúčové frázy vo vyhľadávačoch.
  9. V rámci služby „Off page SEO optimalizácia pre 1 kľúčové slovo/1mesiac“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Nákup spätných odkazov smerujúcich na doménu Užívaľa za účetom zvýšenia jej pozície vo vyhľadávači pre danú kľúčovú fránu.
  10. V rámci služby „V rámci služby zvýšenie Doménovej autority Dana hodnotu 50“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. nákup spätných odkazov tak, aby sa metrika DA (Domain authority) pre jeho doménu zvýšila na hodnotu 50.
  11. V rámci služby „Web hosting“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Priestor a zdroje na servery zodpovedajúce objednanému balíčku
  12.  V rámci služby „Prenájom servera“ Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa:
   1. Prenájom detekovaného, alebo virtuálneho Servera s parametrami pri danom produkte definovanými.
  13. V súvislosti s poskytovaním služieb je Poskytovateľ oprávnený najmä:
   1. dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná nápravu;
   2. odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;
   3. dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;
   4. vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;
   5. informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
   6. v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;
   7. odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.
   8. Odmietnuť, alebo zrušiť poskytnutie služby Užívateľovi, ktorý Poskytovateľovi spôsobil ujmu finančnú, na majetku, alebo iným spôsobom. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný Užívateľa informovať o svojom rozhodnutí 30 dní vopred emailom na emailovú adresu Užívateľa uvedené v systéme Poskytovateľa.  
  14. Užívateľ je oprávnený najmä využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom.
  15. V súvislosti s poskytnutím služieb je Užívateľ povinný:
   1. na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:
    1. erotický a pornografický obsah (text, obrázky, videá atď.);
    2. obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;
    3. obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby;
    4. dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
    5. download servery;
    6. nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja alebo poskytovania tretím osobám;
    7. chat servery;
    8. servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
    9. servery preťažujúce databázové systémy;
    10. servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);
    11. servery nadmerne zaťažujúce linku;
    12. servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
    13. odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona;
    14. akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
    15. odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.
   2. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
   3. dodať podklady požadované Poskytovateľom v termíne ním stanovenom.
   4. Poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, teda pravidelne odpovedať na správy Poskytovateľa a vykonať činnosti Poskytovateľom požadované v čo najkratšom možnom čase.
   5. nesprostredkovávať alebo neposkytovať Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa;
   6. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi, prostredníctvom jeho klientského účtu na stránke sleboda.sk :
    1. zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
    2. všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
   7. bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
   8. nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s webovou stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;
   9. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
   10. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
   11. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
   12. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v Zmluve (objednávke). V prípade, ak Užívateľ zadáva do zmluvy (objednávky) údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov do zmluvy (objednávky). Na žiadosť Poskytovateľa je Užívateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať.
 5. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽOM OD ZMLUVY
  1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy (objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke Poskytovateľa, a to v sekcii https://sleboda.sk/reklamacny-poriadok. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého Užívateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.
  2. Odstúpením Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy podľa odseku 6.1. tohto článku týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy cenu zaplatenú za Službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby.
 6. ZMENA SLUŽBY, ZMENA UŽÍVATEĽA SLUŽBY
  1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
  2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu lukas@sleboda.sk.
  3. Zmenu v identifikačných údajoch Užívateľa môže Užívateľ vykonať prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu lukas@sleboda.sk. Poskytovateľ jeho žiadosť o takúto zmenu najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
  4. Užívateľ Služby ako prevodca môže prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adreu lukas@sleboda.sk, požiadať Poskytovateľa o prevod Služby a všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich na iného užívateľa alebo tretiu osobu ako nadobúdateľa. Poskytovateľ je oprávnený vykonať úkony smerujúce k identifikácii a stotožneniu osoby konajúcej za Užívateľa pri prevode Služby za účelom zistenia, či je oprávnená za prevodcu alebo nadobúdateľa tento úkon vykonať. Nadobúdateľ musí prevod Služby akceptovať a emailom zaslaným na emailovú adresu lukas@sleboda.sk. Poskytovateľ žiadosti prevodcu a nadobúdateľa o takýto prevod Služby najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ – prevodca uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený prevod Služby odmietnuť.
  5. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a ceny služieb. Dohoda o zmene ceny služieb a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmenenej ceny v ponuke na internetovej stránke Poskytovateľa a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej. So zmenou ceny musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo ceny sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
  6. Zmena VOP alebo ceny služby sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v zmluve (objednávke) ako kontaktnú e-mailovú adresu.
  7. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo ceny služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo ceny služby na emailovú adresu lukas@sleboda.sk. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.
 7. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
  2. Zmluva zaniká:
   1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
   2. dohodou zmluvných strán,
   3. odstúpením od Zmluvy,
   4. výpoveďou,
   5. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.
  3. Užívateľ môže, okrem prípadov podľa čl. 6 týchto VOP, tiež odstúpiť od Zmluvy v prípade:
   1. zmien zmluvných podmienok podľa čl. 7., bod 7.5. VOP v lehote tam uvedenej,
   2. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 2 dni.
   3. ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.
  4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
   1. sa identifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
   2. Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,
   3. Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 5., odseku 5.15.
   4. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
   5. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.
   6. Užívateľ spôsobil Poskytovateľovi ujmu finančnú, na majetku, alebo inou formou.
  5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
  6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
  7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.
  8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
  9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v Užívateľom uvedených identifikačných údajoch v administračnom rozhraní Služby.
 8. CENA ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa ceny platnej a zverejnenej v ponuke na internetovej stránke Poskytovateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.
  2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 7.3. VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 7.4. týchto VOP.
  3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v popise služby uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.
  4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok).
  5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
  6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, alebo prostredníctvom online platobnej brány Stripe a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.
  7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.
  8. Platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Stripe.
 9. UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY POSKYTNUTEJ SLUŽBY – REKLAMÁCIA
  1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
  2. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu nie je považovaná za reklamáciu.
  3. Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.
  4. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu  odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ).
  6. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, Užívateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Užívateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. VOĽBA PRÁVA, RIEŠENIE SPOROV
  1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
  2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).
  3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 12, odsekmi 12.3 až 12.6 týchto VOP.
 11. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
  2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
  3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.
  5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
  6. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  7. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.
 12. KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI
  1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom administračného rozhrania Služby alebo prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).
  2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Webové administračné rozhranie Služby je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.
  3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.
  4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní Služby do stavu „ZAPLATENÉ“, Užívateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).
 13. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
  1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.
  3. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
  4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
  5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
  6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti. Zmluvy uzavreté po 01. 010. 2021 sú archivované aj na webovej stránke Poskytovateľa v elektronickom administratívnom rozhraní služby zabezpečené užívateľským menom a heslom. Užívateľovi sú prístupné v kolónke „Služby“ zadaním užívateľského prístupového mena a hesla do systému.
  7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
  2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.
  3. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2022.